عکس/ مرگ دلخراش پس از لیزخوردن روی آسفالت

گورخر

اول گورخر مادر عبور کرد و بچه هم به دنبالش رفت. متأسفانه بچه گورخر روی آسفالت لیز خورد و قبل از اینکه بلند شود پلنگ او را گرفت. این تصاویر در حیات وحش آفریقای جنوبی به ثبت رسیده است.